MUSKA NEDİR?

Muska; hastalık, göz değmesi (nazar), afetten korunmak veya kurtulmak gibi amaçlarla insanların yanlarında taşıdıkları, içinde bazı ayet, hadis ve duaların yazılı bulunduğu metindir. Çok kere koruyucu bir malzemeye sarılı olarak kullanılır. Korkudan, nazardan korunmak, bazı hastalıklardan şifa bulmak için dua etmek, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumak, caizdir (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 9; İbn Mâce, Tıb 35-36). Ayet ve dua gibi metinlerin bir şeye yazılıp, insanların bedenlerine asılması veya iliştirilmesi konusunda Hz. Peygamberden (s.a.v.) bir rivayet yoktur. Ancak Abdullah bin Ömer, Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Sizden biriniz uykuda korkarsa ‘Allah’ın (c.c.) gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden, eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım.’ desin. O takdirde, hiçbir şey ona zarar vermez.” buyurduğunu bildirmiş ve Abdullah b. Amr’ın da bu duayı temyiz çağına gelen çocuklarına öğretip, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp boyunlarına astığını rivayet etmiştir (Ebû Dâvûd, Tıb, 19). Bazı fıkıh kaynaklarında, Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazılıp muska yapılarak takılmasında sakınca görmeyen âlimler bulunduğu belirtilmektedir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 435). MUSKA TAŞIMAK Bu bilgiler ışığında aklımıza şöyle bir soru gelebilir: “Dua okuyup üflemek ve üzerinde muska taşımak hurafe midir?” Hayır, hurafe değildir. Bu konuda kaynaklardaki bilgiler şöyledir: Ayet-i kerimeyi ve Resulullah’tan (s.a.v.) gelen duaları okuyup üflemek, bunları üzerinde taşımak caizdir ve inanıp güvenen kimseye fayda verir. (S. Ebediyye) Kocasının sevmesi ve kendisine eziyet etmemesi için, bir kadına, Kuran-ı Kerim’den ve Selef-i Salihin’in bildirdikleri dualardan muska yazmak caizdir. Ne olduğu bilinmeyen şeyleri yazmak (sayılar, rumuzlar, şekiller, nazar boncuğu, mezara bir şeyler gömmek, bazı suret ve resimler… vb.) okumak ve kendisine okutmak, bunları muska yapmak haramdır. (Fetava-yı hadisiyye) Ayet-i kerime ve dua yazılı muskayı muşamba, naylon gibi su geçirmez şeylere sarılı olarak cünübün bile taşıması ve helâya girmesi caizdir. (Halebi, Dürr-ül-muhtar) Hastanın ve hayvan sokanın, şifa için Kuran-ı kerim okuması veya kâğıda yazıp muska olarak taşıması yahut tas içinde ıslatıp bu suyu içmesi, bu suyla ağrıyan yeri yıkaması caizdir. Meşru olan meşhur dualarla muska yapmak ve üzerinde taşımak caizdir. (Hindiyye) Hz. Peygamber (s.a.s.), hem kendisine hem ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflemiş, bazen de Hz. Âişe (r.a) ona okuyup üflemiş ve eliyle mesh etmiştir (Buhârî, Tıb, 32, 33, 39; Müslim, Selâm, 46-51,52; İbn Mâce, Tıb, 35-36). Eshab-ı kiramdan Übeyyübni Ka’b (r.a.) diyor ki: Resulullah’ın (s.a.v.) yanında oturuyordum. Bir köylü geldi. Kardeşinin ağır hasta olduğunu söyledi. “Hastalığı nedir?” diye sorulunca, cin çarpması dedi. Resulullah (s.a.v.), “Kardeşini buraya getir!” buyurdu. Kardeşi gelip oturdu. Resulullah (s.a.v.) Kur’an-ı Kerim’den ayetler okuyup hastaya üfledi. Hemen iyi olup, kalktı. (Beyheki, Hakim) Ne olduğu bilinmeyen yazılar bulunan muska, elbette taşınmaz; fakat dinimizin bildirdiği duaları, âyet-i kerimeleri okuyup üflemekte ve muska şeklinde taşımakta hiçbir mahzur yoktur. Mesela, “şifa ve korunma ayetleri” okumak ve üzerinde taşımak çok faydalıdır. Üstünde taşıyanı sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hâsıl olur. (İ. Ahlakı) Okuma ve yazma sureti ile tedavi caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür: 1. Okunan ve yazılan şey sure, ayet, hadis veya manası anlaşılan dua olmalıdır. 2. Manası bilinmeyen birtakım isim, harf, resim ve işaretler kullanılmamalıdır. 3. Tıbbi tedavide olduğu gibi, burada da şifa verenin yalnız Allah (c.c.) olduğuna inanılmalı; O’ndan başkasından hiçbir şey umulmamalıdır. 4. Nefret ettirmek ya da soğutmak gibi, tedavi ile alakası olmayan şeyler için yapılmamalıdır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX, 6397). Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken veya yazdırırken, İslâm’a muhalif olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve niyet Allah’ın (c.c.) rızası olmalıdır. Âlimlerin çoğunluğu, okuma veya yazma yolu ile tedâviden ücret almayı câiz görmüş, bunu haram kabul etmemişlerdir (et-Tirmizî, Tıb, 20; el-Aynî, Umdetu’l-Kari, V, 647). Ancak bunu istismar etmemek gerekir. Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak caizdir. İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur; fakat bu şartlara aykırı olarak ( yazılan ve taşınan muskalar, Allah’a (c.c.) ortak koşma (şirk) anlamına gelebileceğinden, kesinlikle yasaklanmış, haram kabul edilmiştir. Hayızlı bir bayan üzerinde dua taşıyabilir mi? (Kunut, Cevşenü’l-Kebir, Karınca duaları) ya da üzerinde Kur’an’dan herhangi bir ayet taşıyabilir mi? Üzerimizde duaları taşırken tuvalete gidebilir miyiz? Hayızlı kadınların Kur’an-ı Kerîm okuması, Mushaf’a el sürmesi ve onu taşıması caiz değildir. Ayet-i Kerime’de “Ona (Kur’an’a) tam olarak temizlenmiş olanlardan başkası el süremez.” buyurulmaktadır. (Vâkıa, 56/79) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Âdetli (hayızlı) kadın ve cünüp olan, Kur’an-ı Kerim’den hiç bir şey okuyamaz.” (Tirmizî, Tahâre, 98; İbn Mâce, Tahâre, 105). Hanefilere göre, bir kılıf içindeki Kur’an’a el sürmek ve taşımak hayızlı ve cünüp için mümkün ve câizdir. Yine dua ve hadisleri üzerinde taşıması caizdir. Üzerimizde bulunan ayet ve dualar, bir kılıf içerisinde olduğu takdirde veya üzerini kapamakla veya ters çevirmekle tuvalete girilebilir. Ehl-i Sünnet ışığında…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir